xcxd.net
当前位置:首页 >> C语言求解 用辗转相除法计算并输出A,B的最大公约... >>

C语言求解 用辗转相除法计算并输出A,B的最大公约...

你是要代码吗?这是我写的,加了注释 #include void main() { char o; int a,b; int y(int,int); int c(int,int); printf("请输入两个数字!"); scanf("%d,%d",&a,&b); printf("最大公约数是:%d\n最大公倍数是:%d\n",y(a,b),c(a,b)); do { o=get...

例如用辗转相除法求a b 最大公约数(a b谁大谁小无所谓): int GCD( int a , int b ) { int n=a%b; whie(n != 0) //即: while(n) { a = b; b = n; n = a % b; } return b; //注意这里返回的是b 不是n }

#include int maxGY(int a,int b)//返回最大公约数的函数 { int temp; if(a0 //辗转相除法,就是两个数中,大减小,大的丢弃,取小的和差,直到小的和差相等为止 //比如:6和9; //9-6=3;6-3=3此时3=3所以最大公约数是3 while(a!=b) { a=a-b; if(a

#include int main() {int a,b,r,lcm,gcd; scanf("%d%d",&a,&b); lcm=a*b; while(r=a%b) {a=b; b=r; } gcd=b; lcm/=gcd; printf("最大公约数=%d\n最小公倍数=%d\n",gcd,lcm); return 0; }

#include int fun(int a,int b)/* 2个数的公约数 */{int t;while(b){t = a%b;a = b;b = t;}return a;}int main(){int a[100];int n;int i;int res;scanf("%d",&n);/* 先输入数的总数n */if(n < 2){printf("n不能小于2\n");return 0;}for(i=0;i

辗转相除法, 又名欧几里德算法(Euclidean algorithm)乃求两个正整数之最大公因子的算法。 其原理如下: 设两数为a、b(b1),则m=kn+xd=kyd+xd=(ky+x)d,则a=mc=(ky+x)dc,b=nc=ycd,故a与b最大公约数成为cd,而非c,与前面结论矛盾】 从而可知...

#include int gcd(int a, int b) { int r; do { r = a % b; a = b; b = r; } while (r); return a; } int main(void) { int a, b; printf("Input two integers: \n"); scanf("%d%d", &a, &b); printf("The greatest common divisor is: %d&#...

先编写好最大公约数和最小公倍数的函数,如下: int gcd(int a,b) //求最大公约数函数 { if (a%b==0) return b; else return gcd(b,a%b); //辗转相除法 } int lcm(int a,b) //求最小公约数函数 { int x; x:=gcd(a,b); //调用gcd()函数 return a*...

#include void main() { int a,b,c,d,div,rem;//a,b为输入数 scanf("%d%d",&a,&b); if(a

你那个if(x

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcxd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com